Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej
Więcej informacji na stronach: www.ktp.enot.pl  i  www.szip.org.pl
 BÓBRKA - zwiastuny wiosny 

"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o.

 

Aktualności

24 czerwca 2016

XV posiedzenie Zarzadu Głównego SITPNiG

3 czerwca 2016 r. w Sali konferencyjnej Exalo Drilling S.A. w Krakowie odbyło się XV w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył kol. prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG. Głównymi tematami posiedzenia było:
 1. Przyjęcie protokołu z XIV zebrania Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 18 grudnia 2015 r.;
 2. Informacja Sekretarza Generalnego SITPNiG o:
 • realizacji uchwał i postanowień XIV posiedzenia Zarządu Głównego SITPNiG z dnia 18 grudnia 2015 r.,
 • działalności SITPNiG od 18 grudnia 2015 r.,
 • informacja o przebiegu kontroli UKS,
 • informacja o wynikach audytu SITPNiG za rok 2015.
 1. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności SITPNiG w 2015 r.:
 • merytoryczne i organizacyjne,
 • finansowe.
 1. Stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności SITPNiG w 2015 r.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Głównego z działalności SITPNiG w 2015 r.
 3. Omówienie stanu i możliwości finansowych wydawania czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze i podjęcie stosownej
 4. Projekt budżetu SITPNiG na 2016 r.
 5. Zatwierdzenie budżetu SITPNiG na rok 2016.
 6. Reasumpcja Uchwały nr 153/XXXVIII Zarządu Głównego SITPNiG z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany terminu zwołania Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustania członkostwa wspierającego Polskiej Spółki Gazownictwa S.A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustania członkostwa wspierającego OGP Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustania członkostwa wspierającego PGNiG Technologie S.A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustania członkostwa wspierającego PGNiG S.A. Oddział w Odolanowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustania członkostwa wspierającego PGNiG SA Oddział w Sanoku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustania członkostwa wspierającego Geofizyki Toruń S.A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustania członkostwa wspierającego ZRUG Poznań Sp. z o.o.
 14. Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG.
 15. Zaopiniowanie wniosków na odznaki FSNT NOT.
 16. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
czytaj więcej

24 czerwca 2016

Robocza wizyta przedstawicieli ZG SITPNiG u pana Piotra Woźniaka - prezesa Zarządu PGNiG S.A.

22 czerwca 2016 r. w Sali konferencyjnej PGNiG S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie pana Piotra Woźniaka – prezesa Zarządu PGNiG S.A., z przedstawicielami Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego kol. prof. dr hab. inż. Stanisławem Rychlickim – prezesem SITPNiG i kol. dr inż. Stanisławem Szafranem – sekretarzem generalnym SITPNiG. W spotkaniu uczestniczył pan Waldemar Wójcik – wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. Inicjatywa spotkania wyszła ze strony przedstawicieli Zarządu Głównego SITPNiG i została przyjaźnie przyjęta przez pana prezesa Piotra Woźniaka. czytaj więcej

20 czerwca 2016

Jubileusz 35 lecia Oddziału SITPNiG w Łodzi

10 czerwca 2016 r. w Sali Królewskiej Hotelu Biały Pałac w Konstantynowie Łódzkim przedstawiciele Oddziału Łódzkiego SITPNiG świętowali Jubileusz 35 lecia swojej działalności oraz Jubileusz 70 lecia SITPNiG. W uroczystości uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału , przedstawiciele kół, seniorzy i weterani działalności stowarzyszeniowej oraz zaproszeni goście. Moderatorką uroczystości była kol. Katarzyna Prochowska. Uczestników uroczystości powitała kol. Bogumiła Gutowska – prezes Zarządu Oddziału, która w przemówieniu wprowadzającym przybliżyła najważniejsze zdarzenia i osoby z historii Oddziału.

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry