Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej PolskiejROK 2015

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zarząd Oddziału SITPNiG w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w TOp-Gaz 2015 VIII edycja. 
Sympozjum to znane pod nazwą TOp-Gaz „Technika opomiarowania gazu dziś i jutro” Rogów 2015, odbędzie się w dniach 12 – 14 października 2015 roku w Ośrodku Dydaktycznym SGGW w Rogowie k/Łodzi.
Planowana tematyka:

·       Wzorcowanie gazomierzy w warunkach roboczych
·       Prawna kontrola metrologiczna gazomierzy w Polsce i Europie
·       Układy pomiarowe w dystrybucji
·       Nowe rozwiązanie w pomiarach objętości gazu
·       Dokładność pomiaru
·       Jakość gazu
·       Pomiary rozliczeniowe

Ta specjalistyczna impreza służyć będzie wymianie doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych pomiarów w gazownictwie.
Tradycyjnie Sympozjum rozpocznie się 12 października we wczesnych godzinach popołudniowych a zakończy w dniu 14 października obiadem.
Bieżące informacje będą się ukazywać na stronie http://www.sitpnig.lodz.pl/ gdzie jest do pobrania Karta Zgłoszenia Uczestnictwa (karta zgłoszenia)
Będzie również dostępny i na bieżąco aktualizowany program TOp-Gaz Rogów 2015.

ADRES I INFORMACJE:
SITPNiG Oddział Łódź
ul. Targowa 18
90-042 Łódź
tel. 42 675 92 15; 42 675 93 34; 501 629 780
e-mail: topgaz@sitpnig.lodz.pl; lub biuro@sitpnig.lodz.pl  
strona internetowa: http://www.sitpnig.lodz.pl
 

Karta zgłoszenia: pdf , doc
Harmonogram szkolenia: pdf , doc"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o.

 

Aktualności

05 października 2015

XVI Międzynarodowa Konferencja Techniczno-Szkoleniowa „Bezpieczeństwo i technologia - prace geologiczne przy poszukiwaniu, serwisowaniu i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce”

 
Kol. Krzysztof Janas - wiceprezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie otwiera obrady Konferencji (fot. S. Szafran)

W dniach 23 - 25 września 2015 r. odbyła się w Sali Kongresowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce XVI Międzynarodowa  Konferencja Techniczno-Szkoleniowa nt. "Bezpieczeństwo i technologia – prace geologiczne przy poszukiwaniu, serwisowaniu i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce". Organizatorem Konferencji był Oddział Krośnieński SITPNiG.  Konferencja została objęta honorowym patronatem  Sławomira Marek Brodzińskiego – Podsekretarza  Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju oraz Mirosława Koziury - Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

czytaj więcej

03 października 2015

XIII posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG


Kol. Stanisław Szafran - sekretarz generalny SITPNiG przekazuje informacje o działalności Stowarzyszenia w minionym okresie. Obok prowadzacy obrady kol. prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG oraz kol. Krzysztof Janas - wiceprezes SITPNiG (fot. D. Bernaś)

W dniu 17 września  2015 r. w Sali konferencyjnej Exalo Drilling S.A. w Krakowie  odbyło się XIII posiedzenia Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczyli  kol. prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – prezes. Głównymi tematami posiedzenia było:

 1. Przyjęcie protokołu z XII zebrania Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 27 maja 2015 r.
 2. Informacja sekretarza generalnego SITPNiG o:
 • realizacji uchwał i postanowień XII posiedzenia Zarządu Głównego SITPNiG z dnia 27 maja 2015 r.;
 • działalności SITPNiG od 27 maja 2015 r.;
 1. Ocena stanu, przebiegu, ustaleń  i zakończenia prac kontrolnych prowadzonych w SITPNiG.
 2. Zatwierdzenie założeń do opracowania prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 2016;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości zapomogi przyznawanej przez Główną Komisję ds. Pomocy Koleżeńskiej ZG SITPNiG w roku 2016;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członków wspierających SITPNiG na rok 2016;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członków zwyczajnych SITPNiG na rok 2016;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania XI Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników w 2016 roku;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG w 2016 roku;  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Oddziałach, Kołach i Klubach SITPNiG oraz zwołania XL Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG;
 9. Omówienie formuły obchodów 70-lecia SITPNiG;
 10. Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG;  
 11. Zaopiniowanie wniosków na odznaki i tytuły honorowe FSNT NOT i inne wyróżnienia.
czytaj więcej

28 września 2015

Nowy prezes Oddziału SITPNiG w Gdańsku


Kol. Andrzej Dębogórski - ustępujący prezes Oddziału (z prawej) i kol. Zdzisław Nowak - nowy prezes Oddziału SITPNiG w Gdańsku
(fot. S. Szafran)

14 sierpnia 2015 r. kol. Andrzej Dębogórski – dotychczasowy prezes Oddziału Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  w Gdańsku złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa Oddziału SITPNiG

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry