Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 235 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Władze » Zarząd główny

Zarząd główny

Piotr Woźniak

Jest absolwentem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 był doradcą Ministra Rolnictwa i Ministra Przemysłu, a w latach 1992-1996 pełnił funkcję radcy handlowego w Ambasadzie RP w Kanadzie. Doradca Premiera ds. infrastruktury (1998 - 2000).
W latach 1999 - 2002 piastował różne funkcje w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA:  członek Rady Nadzorczej, a od czerwca 2000 roku na stanowisku wiceprezesa zarządu. Radny Warszawy w kadencji 2002 - 2006. W latach 2005-2007 na stanowisku Ministra Gospodarki.
Od grudnia 2011 do grudnia 2013 Wiceminister w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, członek Konwentu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2009 roku Przewodniczący a od marca 2014 roku Wice-Przewodniczący Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Aktualnie Prezes Zarządu Grupy PGNiG SA kieruje pracami Zarządu na posiedzeniach oraz koordynuje pracę Członków Zarządu we wszystkich obszarach działalności Grupy PGNiG; sprawuje również nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki m.in. w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego, strategii personalnych, systemów wynagradzania i czasu pracy, polityki zatrudnienia i płac, współpracy ze związkami zawodowymi, Radą Pracowników i innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie dotyczącym Spółki i Grupy PGNiG, przeprowadzenia procesu wydania akcji uprawnionym pracownikom Spółki, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, przygotowania i nadzoru nad realizacją Strategii Grupy PGNiG, kreowania optymalnego kształtu Grupy PGNiG, polityki, założeń i programów poszukiwania i wydobycia węglowodorów w kraju i poza jego granicami, prowadzenia całości spraw koncesyjnych związanych z poszukiwaniem  i rozpoznawaniem oraz eksploatacją złóż węglowodorów, a także składowaniem odpadów w górotworze i bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, stosownie do odpowiednich postanowień prawa geologicznego i górniczego, wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze górnictwa naftowego, bezpieczeństwa systemów wydobywczych oraz podziemnych magazynów gazu, standaryzacji i nadzoru nad jednolitymi systemami jakości w Spółce, procesów akwizycyjnych w obszarze upstreamu zagranicznego, działalności Oddziału Geologii i Eksploatacji, Oddziałów PGNiG w Odolanowie, Sanoku, Zielonej Górze, Oddziału Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie, oraz Oddziałów Zagranicznych oraz zagranicznych przedstawicielstw Spółki w Brukseli i Moskwie.

Wiesław Prugar

 

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ORLEN Upstream Sp. z o.o. oraz Członek Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny ORLEN Upstream Canada Ltd., spółek segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Związany z koncernem od ponad 10 lat, w którym od chwili powołania segmentu upstream, odpowiadał za jego tworzenie i rozwój. 
Dr. inż. Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, a także absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Gliwickiej oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Z branżą związany od 1987 roku, m.in. z Instytutem Nafty i Gazu, Polskim Serwisem Płynów Wiertniczych, firmą Gazomontaż S.A. oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.
Członek Rady Doradczej Energy & Geoscience Insitute (EGI) oraz Prezes Zarządu Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW).

W strukturach SiTPNiG działa od 1987 r. Członek Zarządu Głównego od 2012 r

Paweł Stańczak

Pan Paweł Stańczak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył również  studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej –  Kolegium Zarządzania i Finansów oraz studia MBA w Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management oraz University of Bradford, gdzie uzyskał tytuł MBA. Od 2012 r. zatrudniony jest w Spółce PGNiG Technologie SA, początkowo jako Dyrektor Oddziału Projektowania, Badań i Rozwoju, a następnie jako pełnomocnik Zarządu ds. rozruchu i pozyskania inwestycji.  Wcześniej związany był z OGP GAZ – SYSTEM S.A., gdzie pełnił funkcje Członka Zarządu ds. Technicznych i Dyrektora Oddziału, oraz z PGNiG SA, gdzie również pełnił funkcje zarządcze i kierownicze.  Od dnia 17 lutego br, pełni funkcję Członka Zarządu Spółki PGNiG Technologie SA.

Jest absolwentem Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada dyplom magistra inżyniera górnictwa naftowego. Z PGNiG SA jest związany od 1981 roku. Pracował w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu począwszy od stanowiska referenta na Kopalni Gazu Ziemnego poprzez kierownika zmiany w Oddziale Rekonstrukcji, a następnie Kierownika Ośrodka Kopalń w Przemyślu. W latach 1994 - 1996 wybrany na członka Rady Pracowniczej PGNiG. Od 2001 roku do dnia powołania w skład Zarządu PGNiG kolejno Dyrektor Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku oraz Dyrektor Oddziału PGNiG w Sanoku.
Od stycznia 2009 roku do sierpnia 2010 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG ds. Górnictwa Naftowego. Od września 2010 roku zasiadał w zarządzie spółki Polish Oil and Gas Company Libya BV.

Aktualnie Wiceprezes Zarządu Grupy PGNiG SA wybrany przez pracowników Spółki sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki m.in. w zakresie: administrowania majątkiem Spółki z wyłączeniem majątku sieciowego, majątku górniczego i podziemnych magazynów gazu, zagospodarowania majątku nieprodukcyjnego, w tym nieruchomości Spółki, funkcjonowania zagranicznych przedstawicielstw Spółki w Kijowie i Wysokoje oraz działalności Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze.

Piotr Dziadzio

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1992 r.). Tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii uzyskał w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie w 1999 r. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis Univerisity w Nowym Sączu. W okresie między 1993 a 2006 rokiem był związany z PGNiG S.A. Od 2006 do 2011 r. pracował dla Spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję dyrektora Zarządu Spółki. W latach 2012 - 2013 pracował dla Aurelian Oil & Gas i San Leon Services. Od 2014 pracuje w Instytucie Nafty i Gazu-Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie.  Jest autorem lub współautorem wielu analiz, projektów i dokumentacji geologicznych oraz ponad 40 artykułów i publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym także w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a latach 2001-2008 był członkiem Zarządu Głównego PTG, członkiem International Association of Sedimentologists, od 1996  do 2016 był prezesem Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Gorlicach, członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, a od 2004 r. - redaktorem naczelnym „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych”. Jest Rzeczoznawcą SITPNiG w zakresie geologii naftowej, posiada uprawnienia geologiczne kategorii I. Członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego jest od 1993.

Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu w PGNiG Technologie SA.
Absolwent  Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza - Wydziału Elektrotechniki, specjalność Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Ponadto posiada dyplom studiów podyplomowych Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym.
Pracę w branży rozpoczął w 1998 roku w Budownictwie Naftowym Naftomontaż w Krośnie od stanowiska Inżyniera Budowy poprzez Kierownika Robót, Kierownika Działu Przygotowania Produkcji  do Dyrektora ds. Technicznych. Z chwilą powstania PGNiG Technologie SA zatrudniony na stanowiskach od Dyrektora Centrum Handlu do obecnego Dyrektora ds. Rozwoju i Handlu.
Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz dozór górniczy.
Od 2012 jest Przewodniczącym koła zakładowego SITPNiG, jak również członkiem Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie. Posiada stopień górniczy Dyrektora Górniczego II stopnia.
Za działalność na rzecz branży został odznaczony srebrną odznaką honorową SITPNiG (2011r) oraz zasłużony dla górnictwa Naftowego i Gazownictwa (2013r)

 Urodził się 10.01.1953r. w Żołyni pow. Łańcut. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Gorlicach w 1972 r. Studia wyższe ukończył na AGH w Krakowie na Wydziale Wiertniczo-Naftowym uzyskując tytuł mgr inż. w 1977 r. Pracę zawodową rozpoczął od 01.07.1977 w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. Pracował na kopalniach ropy naftowej Magdalena i Petrol jako kierownik zmiany. Od 1982-1989 w Oddziale Płytkich Wierceń. W tym czasie uzyskał wyższe dozory górnicze w zakresie eksploatacji i wiertnictwa otworowego. Od 1990r  - 2004 r. był kierownikiem kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Kobylanka. Obecnie jest kierownikiem Grupy Likwidacji Infrastruktury w sanockim Oddziale PGNIG. Zajmuje się rekonstrukcją, oraz likwidacja nierentownych odwiertów i infrastruktury. Jest członkiem SITPNiG od 1977 r. Od 1992 - 2008 był przewodniczącym koła przy Oddziale w Gorlicach. Od 1996 v-ce prezesem Oddziału w Gorlicach, a od 2008 - 2016 – sekretarzem Oddziału. W listopadzie 2016 r. został wybrany na prezesa Oddziału SITPNiG - Gorlice. Pasjonuje się historią przemysłu naftowego, oraz turystyką. Był członkiem, a następnie sekretarzem i v-ce przewodniczącym Głównej Komisji ds. Historii i Muzealnictwa przy Zarządzie Głównym SITPNiG. Uczestniczył, oraz był współorganizatorem wielu Sympozjów Naukowo Technicznych. Posiada złotą i diamentową odznakę honorową SITPNiG.

 

 

Urodził się 23.08.1953 roku we Wrocławiu. W roku 1978 ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej. W roku 1981 uzyskał tytuł Doktora nauk technicznych. W branży gazowniczej pracuje od 01.12.1981 na różnych stanowiskach poczynając od specjalisty ds. technologii remontów urządzeń gazowniczych poprzez kierownika Wydziału Energetycznego, kierownika Działu Dyspozycja Gazu, Dyrektora Pionu Eksploatacji oraz członka Zarządu Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym. W trakcie pracy zawodowej odbył wiele szkoleń I kursów oraz ukończył szereg studiów podyplomowych. Aktywnie działa od kilkudziesięciu lat w STPNiG. Obecnie pełni funkcje Prezesa Oddziału SITPNiG we Wrocławiu. Jest także przewodniczącym komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Prezesa URE, sprawdzjących kwalifikacje osób eksploatującyh urządzenia energetyczne.
Jest specjalistą w natępujących dziedzinach: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, technologia maszyn i automatyzacja, organizacja i zarządzanie, prowadzenie i zabezpieczanie ryzyka finansowego w projekcie inwestycji
Inne osiągnięcia: publikacje, 16 wniosków racjonalizatorskich. Posiada wiele odznaczeń za działalność zawodową (min. stopnie inżyniera górniczego, Dyrektora Górniczego I stopnia, Medal Złoty za długoletnią służbę) oraz stowarzyszeniową (min. złote odznaki honorowe SITPNiG i PZiTS, brązową odznakę honorową IGG)

 

Jest absolwentką (1988) Politechniki Łódzkiej – Wydział Budownictwa i Architektury na kierunku Inżynieria Środowiska. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe czynnie uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach oraz kończąc studia podyplomowe. Jest absolwentką studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w zakresie „Zarządzanie ludźmi w firmie” (2000) oraz organizacji i zarządzania „Europejski model zarządzania” (2005). W roku 2011 uzyskała dyplom Akademii im. L. Koźmińskiego Master of Business Administration MBA dla inżynierów.
Z gazownictwem związana od 1997 roku. Do roku 2016  pracuje w Zakładzie Gazowniczym Łódź, początkowo na stanowisku kierownika Wydziału Nadzoru Technicznego a od roku 2006 na stanowisku zastępcy dyrektora ds. eksploatacyjnych, ds. technicznych.
Poza pracą zawodową zaangażowana jest w działalność społeczną. Od dnia utworzenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa związana z samorządem zawodowym Inżynierów Budownictwa. Od roku 2002 zasiada w organach Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (z przerwą w latach 2010-2014).
Posiada stopień Dyrektora Górniczego II stopnia, odznaczona Odznaką Honorową Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz stowarzyszeniowymi - Złotą Odznaką Honorową SITPNiG, Srebrną Odznaką Zasłużony dla PIIB oraz Brązową Honorową IGG.
W szeregach SITPNiG jest od roku 1997, bierze udział w organizowaniu wielu konferencji czy sympozjów naukowo-technicznych (2 edycje Kor-Gaz-Net, 7 edycji TOp-Gaz); pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Prezesa URE przy SITPNiG Oddział w Łodzi.
W latach 2004 - 2012 członek Zarządu Oddziału SITPNiG w Łodzi a od roku 2012 pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału. 

 

 

 

 

 

 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  , Wydział Chemii w Lublinie . Pracę zawodową rozpocząłem w CPN , gdzie byłem odpowiedzialny za zapewnienie jakości produktów naftowych w obrocie handlowym i na zapasach specjalnych .W latach osiemdziesiątych , gdy stwierdzono bardzo poważne zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych w Bazie Magazynowej CPN w Lublinie , podjąłem działania zmierzające do zapobieżenia katastrofie ekologicznej. Miastu  groziło trwałe odcięcie dostaw wody. Po kilku latach nowatorskich działań rekultywacyjnych zagrożenie ekologiczne zostało zlikwidowane , a  Urząd Wojewódzki w Lublinie wykreślił Bazę Magazynową z „Listy Obiektów Uciążliwych Dla Środowiska „. W roku 1998 powierzono mi funkcję Pełnomocnika Zarządu Centrali Produktów Naftowych w Warszawie ds. Systemów Zarządzania . W czerwcu 1999 roku uzyskaliśmy  w BVQI  certyfikat  ISO 9000.

Po zmianach właścicielskich- już ramach PKN ORLEN-odpowiadałem  za systemy Zarządzania w Koncernie .W tym czasie-wraz z Zespołem- wdrożyłem : w 1200 stacjach paliw system zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP,  rozszerzyłem system zarządzania BHP na całą Rafinerię w Płocku ,oraz System Zarządzania Środowiskiem we wszystkich Bazach Paliw.

 Od roku 1968 jestem członkiem Stowarzyszenia Naukowo –Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W  roku 1992 wybrano mnie na funkcję Prezesa Oddziału Warszawa I. Oddział skupiał 17 Kół Zakładowych na terenie całego kraju i liczył 500 członków Prowadził  szeroką działalność gospodarczą , szkoleniową , turystyczną i integracyjną. Jestem również działaczem Naczelnej Organizacji Technicznej. Przez wiele lat byłem Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej , a od trzech kadencji jestem Wiceprezesem  Zarządu Rady NOT w Lublinie.  Obecnie działam w Radzie ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Lublin.Za swoją pracę zawodową i społeczną zostałem uhonorowany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ,medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju , medalami  Za Zasługi Dla: Woj. Lubelskiego i  Miasta Lublin , diamentowymi odznakami NOT i SITPNIG.  

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W przemyśle naftowym od 1993, w tym w PGNiG SA od 1996. Specjalizuje się w zarządzaniu informacja geologiczną, kartografii geologicznej i modelowaniu numerycznym zjawisk geologicznych. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika Centralnego Archiwum Geologicznego i Magazynu Rdzeni.
Systematycznie uczestniczy w programach edukacyjnych (np. GeoTalent) skierowanych do studentów uczelni, gdzie wykładana jest geologia.
W Stowarzyszeniu od 2000. W latach 2012-2014 Przewodniczący Koła nr 3 w Oddziale W-wa II. Obecnie Prezes Oddziału W-wa II.
Wchodzi w skład House of Delegates Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG).
Jest autorem 21 publikacji i wystąpień konferencyjnych.

Dr hab. inż. Jan Lubaś, Prof. INiG ukończył  Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Jest specjalistą z dziedziny eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Równocześnie sprawuje funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie ds. Eksploatacji Złóż Węglowodorów. W ostatnich latach był koordynatorem i współwykonawcą szeregu istotnych dla gospodarki narodowej prac naukowo-badawczych dotyczących sekwestracji CO2, technologii eksploatacji i wspomagania wydobycia z największych w kraju złóż węglowodorów jak również koncepcji optymalnego zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych. W latach 2008-2011 był Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu. Jest Przewodniczącycm Komitetu Technicznego Nr 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu jak również członkiewm Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. W swojej karierze zawodowej był członekiem Rady Geologicznej przy Głównym Geologu Kraju i członkiem komitetu redakcyjnego Przeglądu Geologicznego, obecnie jest redaktorem naczelnym ,,Wieku Nafty”. Jest laureatem nagród m. in. Ministra Pracy oraz Ministra Górnictwa i Energetyki za osiągnięcia naukowo badawcze dotyczące opracowania i wdrożenia technologii oczyszczania gazu ziemnego z rtęci oraz Ministra Środowiska za pierwszą europejską instalację sekwestracji CO2. Jest również członkiem Rady Górniczej powołanej przez Głównego Geologa Kraju. Autor ponad 90-ciu publikacji, 5 książek i 6 patentów. 
Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Oddziale Krosno.

 

 

 

 Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu, ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz podyplomowe studia menedżerskie MBA. Rozpoczął pracę w PGNiG SA w 2000 r. na stanowisku stażysty w naszym Oddziale. Następnie zajmował stanowiska specjalistyczne (Inżynier ds. Eksploatacji Złóż) i menedżerskie niższego szczebla - Kierownik Zmiany, Z-ca Kierownika Kopalni na KGZ Kościan-Brońsko. Kolejnym etapem zawodowej kariery było stanowisko Kierownika Działu w centrali spółki w Warszawie, a następnie Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacji Złóż w Oddziale Geologii i Eksploatacji. Stanowisko Dyrektora Oddziału w Zielonej Górze piastuje od lutego 2015 r.

 

Ryszard Ryba

W 1973r. ukończył studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, w kolejnych latach ukończył studia podyplomowe z zakresu: „Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym” (1996r.),  „Polski przemysł naftowy i gazowniczy w procesie konsolidacji gospodarczej z Unią Europejską" (2007r.) oraz "Rynek energii w Polsce i Unii Europejskiej do roku 2030” (2012r). W rok 1997 uzyskał dyplom inżyniera europejskiego EUR ING, a w 1998 r.dyplom Ministra Skarbu Państwa dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Od 15.11.1973r. pracuje w TOZG Tarnów później KZG Tarnów na stanowisku samodzielny referent techniczny. Od 01.09.1980r.  w PGNiG S.A. Warszawa – Karpacki Okręgowy Zakład Gazownictwa Tarnów na stanowisku Kierownika Rozdzielni Gazu w Dąbrowie Tarnowskiej. Od 01.10.1996r. objął stanowisko Kierownika Rejonu Gazowniczego w Tarnowie a następnie od 01.04.1998r. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych KOZG w Tarnowie i od 01.01.2000r. Dyrektora Oddziału w Regionalnym Oddziale Przesyłu w Tarnowie. Od 08.07.2005r. pełni funkcję Dyrektora Oddziału w Tarnowie w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oprócz działalności zawodowej zaangażowany jest również w działalność społeczną m.in. jako długoletni i aktywny Członek PZIiTS oraz SITPNiG - od roku 2008 jest Członkiem Zarządu Głównego oraz Członkiem powołanej przez Prezesa URE Komisji kwalifikacyjnej.Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia (2011). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Odznaką Honorową za Zasługi dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (2012), Złotą Odznaką HonorowąZasłużony dla GAZ-SYSTEM S.A. (2010), Srebrną Odznaką Honorową NOT (2011), Odznaką Honorową Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH (2010).

Ryszard Ryba

Prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki. Ukończył studia na Wydz. Geologiczno – Poszukiwawczym AGH (1968 r.). Tytuł dr. uzyskał w 1973 r., a dr. hab. w 1976 r. W swojej karierze naukowej był prodziekanem Wydziału Wiertniczo - Naftowego AGH (1986-1990); dziekanem Wydziału Wiertniczo - Naftowego AGH (od roku 1993 Wydz. Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (1990- 1996); członkiem SenatuAGH 1990–1999; prodziekanem Wydz. Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (2002-2008). Obecnie, od 1990 r. jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH i kierownikiem Katedry Inżynierii Naftowej. Od 2008 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek, monografii i skryptów, ponad 350 publikacji krajowych i zagranicznych oraz ponad 240 opracowań dla przemysłu.Z tytułu działalności zawodowej oraz społecznej współpracuje bardzo aktywnie z przemysłem naftowym i energetycznym. Jest członkiem szeregu stowarzyszeń naukowych krajowych i zagranicznych, w których pełnił i pełni szereg funkcji; np. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (od 1992 r. wiceprezes Stowarzyszenia) od 1970 r.; wiceprezes Polskiego Narodowego Komitetu Światowych Kongresów Naftowych od 1996 r.; czł. International Gas Union od 1994, czł. Society of Well Log Analysts od 1986; czł. Society of Petroleum Engineers od 1991; czł. Congress Program Committee of World Petroleum Council od 2000-2008; czł.  Komisji Nauk Geologicznych PAN od 1976 r.; i innych.

 

Jest absolwentem studiów dziennych na AGH Wydz. Wiertnictwa Nafty i Gazu o specjalności Wiertnictwo (1985 r.) oraz studiów podyplomowych na SGH Katedra Zarządzania w Gospodarce (2004 r.). Ma ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze górnictwa nafty i gazu. Pracował m.in. w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Sosnowcu; Przedsiębiorstwie Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie; Biurze Projektowym Budownictwa Przemysłowego BISTYP oraz BISTYP-HYDRO. Od 1997 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w PGNiG SA: Oddział Główny, Oddział Górnictwo Naftowe, Centrala Spółki, Oddział Geologii i Eksploatacji. Posiada bogate doświadczenie w koordynacji kluczowych projektów inwestycyjnych w obszarze górnictwa nafty i gazu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Inwestycji Górniczych w Oddziale Geologii i Eksploatacji.

W latach 2004-2008 Wiceprezes Oddziału Warszawa II SITPNiG, w latach 2008 – 2016 Prezes Oddziału Warszawa II SITPNiG. Od 2016 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawa II SITPNiG.

Od początku kariery zawodowej związany z gazownictwem  -  obecnie zatrudniony na stanowisku kierowniczym w Polskiej Spółce Gazownictwa.  Wykładowca z zakresu gazownictwa w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor ponad 40 publikacji naukowo - technicznych. Rzeczoznawca SITPNIG w zakresie Gazownictwo Ziemne specjalność – eksploatacja sieci i instalacji gazowych.

 

 

Urodziłem się 4 czerwca 1944 r. w Strykowie k/Łodzi w rodzinie mieszczańskiej. Wychowany w domu rodzinnym w Łodzi uzyskałem w 1964 r. wykształcenie średnie z tytułem technika instalacji sanitarnych i cieplnych. Następnie podjąłem studia na Politechnice Warszawskiej, które ukończyłem na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej w 1970 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności gazownictwa. Już jako abiturient w 1969 r. podjąłem pracę w Zakładzie Gazowniczym w Łodzi, gdzie przepracowałem w ponad 41 lat na różnych stanowiskach począwszy od inżyniera stażysty, poprzez kolejne funkcje kierownicze, jako główny inżynier ruchu, zastępca dyrektora ds. technicznych, ds. eksploatacji, a ostatnie pięć lat jako dyrektor, z którego to stanowiska odszedłem 2010 r. na emeryturę. W międzyczasie ukończyłem też Studium Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w specjalności ukierunkowanej dla gazownictwa i zarządzania spółkami kapitałowymi
W okresie pracy zawodowej uzyskałem wiele różnych uprawnień i tytułów zawodowych, takich jak uprawnienia budowlane, tytuł rzeczoznawcy SITPNiG (nr legitymacji 0940), od ponad 20 lat jestem biegłym sądowym z zakresu gazownictwa ustanowionym przez Sąd Okręgowy w Łodzi, a od 2009 r. także jako arbiter Sądu Arbitrażowego przy IGG w Warszawie. Posiadam wiele odznak honorowych stowarzyszeniowych branżowych i regionalnych a także odznaczenia państwowe srebrnym i brązowym krzyżem zasługi, srebrną i brązową odznaką Zasłużony dla Górnictwa RP i inne
Od 1979 r. jestem członkiem SITPNiG (nr legitymacji 05697) początkowo w Kole Łódź przy Oddziale Warszawa, a następnie w Oddziale Łódź z chwilą jego utworzenia. W Stowarzyszeniu pełniłem różne funkcje, w tym udział w organizowaniu wielu konferencji naukowo-technicznych przez Oddział w Łodzi – cykl konferencji TopGaz. W latach 2004 do 2012 przez dwie kadencje pełniłem funkcję Prezesa Oddziału. W minionej kadencji jako członek Zarządu Głównego kierowałem także pracą Głównej Komisji ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych pełniąc też funkcję z-cy Prezesa Oddziału w Łodzi.
W ciągu ponad 30 lat przeszedłem wiele szczebli w zakresie nadania stopni górniczych od inżyniera górniczego III stopnia do dyrektora górniczego III stopnia.

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry