Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 210 735 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Artykuły » Aktualności » XXXIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG zakończył obrady

XXXIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG zakończył obrady

29 października 2016

W dniu 27 października 2016 r. obradował w Hotelu „SORAY” w Krakowie
XXXIX WALNY ZJAZD DELEGATÓW
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Zjazd podsumował dokonania Stowarzyszenia w kadencji lat 2012 - 2016 oraz wyznaczył kierunki działań SITPNiG w następnej 4-letniej kadencji. Cztery niezwykle trudne lata minionej kadencji to okres ważnych dla Stowarzyszenia i całego środowiska naftowców i gazowników jubileuszy, ale także lata głębokich przemian politycznych i związanych z nimi zmian strategii państwa, a w tym restrukturyzacji firm naftowych i gazowniczych.


Kol. prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG otwiera obrady XXXIX WZD SITPNiG (fot. S. Szafran)

Obrady XXXIXWZD SITPNiG otworzył kol. prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG, który zaproponował Prezydium WZD w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska - przewodnicząca,
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy - wiceprzewodniczący,
 • Paweł Stańczak - wiceprzewodniczący,
 • Albin Wojnar - sekretarz,
 • Andrzej Michniewski - sekretarz.


Prezydium XXXIX WZD SITPNiG: kol. kol. prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska - przewodniczaca, prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy - wiceprzewodniczący i Paweł Stańczak - wiceprzewodniczący (fot. S. Szafran)


Sekretarze XXXIX WZD SITPNiG: kol. kol. Andrzej Michniewski i Albin Wojnar (fot. S. Szafran)

Po przyjęciu porządku obrad Zjazd zatwierdził zaproponowany przez ustępujący Zarząd Główny Regulamin Obrad i Ordynację Wyborczą, a następnie wybrał Komisje Zjazdowe: Mandatową i Wnioskową. Zjazd przyjął informację o składzie osobowym Komisji Wyborczej działającej na mocy postanowień Statutu SITPNiG.
Zjazd uczcił chwilą ciszy pamięć kolegów zmarłych w czasie ubiegłej kadencji,
w szczególności członków honorowych i innych działaczy władz naczelnych Stowarzyszenia: Zygmunta Berdysza, Ryszarda Wolwowicza, Piotra Karnkowskiego , Aleksandra Findzińskiego, Czesława Bobka, Kazimierza Głowackiego, Józefa Bielańskiego.
Zjazd przyjął bez zastrzeżeń protokół z XXXVIII WZD SITPNiG, a następnie wysłuchał referatu sprawozdawczo-programowego ustępującego Zarządu Głównego SITPNiG zaprezentowanego przez prezesa prof. dr hab. inż. Stanisława Rychlickiego, w którym został przedstawiony dorobek działalności i osiągnięcia SITPNiG w minionej kadencji oraz zaproponowane zostały główne kierunki działań Stowarzyszenia w nowej kadencji. Główna Komisja Rewizyjna oceniając działalność Stowarzyszenia w ubiegłej kadencji z uznaniem odniosła się do znakomitych efektów pracy SITPNiG w minionym czteroleciu, osiągnięte mimo narastających problemów w działalności Stowarzyszenia. Wskazała na pozytywne efekty w wielu dziedzinach działalności i na konieczność poprawy niektórych sfer pracy SITPNiG. W podsumowaniu swojej oceny GKR postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za ubiegłą kadencję. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SITPNiG za kadencję lat 2012 - 2016.
Ustępujący sekretarz generalny kol. Stanisław Szafran złożył serdeczne podziękowania działaczom ustępujących władz naczelnych SITPNiG: członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także przewodniczącym i członkom organów doradczych Zarządu Głównego: komitetów naukowo-technicznych, komisji głównych, rad oraz kanclerzom i członkom kapituł. W zakończeniu swojego wystąpienia poinformował Zjazd, że Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG nadała Honorową Szpadę Zasłużonego Seniora SITPNiG kol. prof. dr hab. inż.  Stanisławowi Rychlickiemu – ustępującemu prezesowi SITPNiG. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG na posiedzeniu w dniu 30 września 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu Honorowej Szpady Zasłużonego Seniora SITPNiG kol. prof. dr hab. inż. Stanisławowi  Rychlickiemu.
Kol. prof. Stanisław Rychlicki jest członkiem Stowarzyszenia od 1970 r. Od 1992 r. przez 6 kadencji był wiceprezesem Zarządu Głównego SITPNiG, a w minionej kadencji został wybrany na prezesa Stowarzyszenia. Aktywnie uczestniczył w kształtowaniu działalności Stowarzyszenia na wielu polach. Był współtwórcą wielu sukcesów naszej organizacji i jednym z głównych liderów jej działalności. Nadanie kol. prof. Stanisławowi Rychlickiemu  Honorowej Szpady Zasłużonego Seniora SITPNiG  jest wyrazem szacunku i wysokiego uznania oraz podziękowania za wybitne osiągnięcia Kolegi w wieloletniej aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
W dalszej części obrad XXXIX WZD nadał w głosowaniu tajnym godność Członka Honorowego SITPNiG koleżankom i kolegom:

 • Marii Ciechanowskiej,
 • Ryszardowi Cyganowi,
 • Lucjanowi Łużeckiemu,
 • Kazimierzowi Nowakowi,
 • Zdzisławowi Nowakowi,
 • Bogdanowi Pastuszce,
 • Ewie Przedpełskiej,
 • Stanisławowi Stryczkowi,
 • Wiesławowi Turzańskiemu,
 • Tadeuszowi Zawilińskiemu,
 • Tadeuszowi Zugehoerowi.

 

 
Przewodnicząca Zjazdu kol. prof. Maria Ciechanowska - wręcza dyplom nadania godności Członka Honorowego SITPNiG kol. kol Kazimierzowi Nowakowi, Tadeuszowi Zougeherowi, Wiesławowi Turzańskiemu, a zastepca przewodniczącej WZD prof. Stanisław Nagy wręcza dyplom Członka Honorowego SITPNiG kol. prof. Marii Ciechanowskiej (fot. S. Szafran)

W wyniku procedury wyborczej wyłonione zostały władze naczelne Stowarzyszenia na nową kadencję lat 2016 – 2020.
W skład Zarządu Głównego weszli następujący koledzy:

 • Piotr Grzegorz Woźniak,
 • Waldemar Wójcik,
 • Paweł Stańczak,
 • Wiesław Prugar,
 • Krzysztof  Potera,
 • Andrzej Soroko,
 • Jan Lubaś,
 • Krzysztof Knap,
 • Włodzimierz Tomczak.

Ponadto na mocy § 23 ust. 3 pkt 3 w skład Zarządu Głównego weszli prezesi Oddziałów SITPNiG:

 • Mirosław Stec – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Zdzisław Nowak – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Gdańsku,
 • Piotr Dziadzio – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Gorlicach,
 • Wojciech Janocha – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Katowicach,
 • Dominik Staśko – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie,
 • Janusz Pudło – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie,
 • Bogusław Gutowska – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Łodzi,
 • Wioletta Jarek – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Pile,
 • Andrzej Mikołajczak – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu,
 • Mieczysław Kawecki – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Sanoku,
 • Ryszard Ryba – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Tarnowie,
 • Janusz Kobylański – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Warszawie I,
 • Rafał Kudrewicz – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Warszawie II,
 • Krzysztof Grzegółka – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG we Wrocławiu,
 • Zbigniew Gmiński – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze.

Na mocy § 23 ust. 3 pkt 4 w skład Zarządu Głównego wchodzi przewodniczący Rady Seniorów.

XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG wybrał na kadencję 2016 - 2020
prezesa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
Piotra Grzegorza Woźniaka
– prezesa Zarzadu PGNiG SA


Kol. Piotr Grzegorz Woźniak - prezes SITPNiG wybrany na XXXIX WZD SITPNiG (fot. S. Szafran)

Zarząd Główny SITPNiG na swoim pierwszym posiedzeniu na wniosek
prezesa Piotra Woźniaka wybrał jednogłośnie
na sekretarza generalnego kol. Piotra Dziadzio


Wystąpienie programowe kol. Piotra Dziadzio wybranego na sekretarza generalnego (fot. S. Szafran) 

Główna Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:

 • Marzena Majdzik,
 • Jolanta Siergiej,
 • Stanisław Nagy,
 • Krzysztof Janas,
 • Stanisław Józefczyk,
 • Ryszard Filipowicz,
 • Jarosław Adamczuk.

Na posiedzeniu konstytucyjnym przewodniczącym GKR został wybrany kol. Stanisław Józefczyk.

Główny Sąd Koleżeński wybrano w składzie:

 • Andrzej Gonet,
 • Kazimierz Nowak,
 • Janina Dzięgiel-Gostek,
 • Alicja Kaczmarczyk,
 • Jerzy Małyska.

Na posiedzeniu konstytucyjnym przewodniczącym GSK został wybrany kol. prof. Andrzej Gonet.

Delegatami Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego do Krajowej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zostali wybrani:

 • Kazimierz Nowak,
 • Waldemar Wójcik.


Zdjęcie pamiątkowe uczestników XXXIX WZD SITPNiG (fot. J. Lubaś)

W podsumowaniu obrad XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG podjął uchwałę dotyczącą działalności SITPNiG w przyszłej kadencji.

UCHWAŁA XXXIX WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO
PODJĘTA W KRAKOWIE W DNIU 27.10.2016 R.

Preambuła

Uczestnicy XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, czerpiąc z doświadczeń pokoleń oraz bogatej wieloletniej tradycji krajowego górnictwa nafty i gazu, przetwórstwa ropy naftowej i gazownictwa, mając świadomość ogromnego potencjału opartego na nowoczesnych technologiach, wiedzy teoretycznej i praktycznej kadry inżynieryjno-technicznej, wyrażają głęboką troskę o pomyślną przyszłość tego ważnego sektora gospodarki narodowej. XXXIX WZD SITPNiG uznaje, że głównym zadaniem dla członków SITPNiG w nadchodzącym czasie będzie aktywny udział w procesie dalszego przystosowania polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego do rosnących wymagań gospodarki rynkowej, jak i zapewnienia jego rozwoju opartego o wiedzę, gwarantującego wzrost gospodarczy kraju i jego bezpieczeństwo energetyczne.

Prawidłowy rozwój reprezentowanych przez SITPNiG branż oraz konsekwentne realizowanie zintegrowanych strategii dają szansę na złagodzenie skutków światowego kryzysu gospodarczego, obejmującego swym zasięgiem coraz więcej gospodarek europejskich.

Po wysłuchaniu sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego, wniosków i opinii delegatów, XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG postanawia przyjąć jako wynik prac Zjazdu niniejszą Uchwałę, skierowaną w szczególności do podmiotów parlamentarnych, rządowych i gospodarczych w przekonaniu, że zostanie ona uwzględniona przy opracowywaniu programów rozwoju gospodarczego Polski, a w szczególności branż paliwowo-energetycznych.

I. Postulaty w zakresie działalności i rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego

 1.  Rozwój gospodarczy Państwa uwarunkowany jest m.in. zasobami węglowodorów pozyskiwanych zarówno ze złóż krajowych, jak i ze złóż na koncesjach zagranicznych. Wobec przedłużającego się kryzysu na rynkach ropy i gazu, a także kryzysu gospodarczego w UE, należy oczekiwać od podmiotów decyzyjnych na szczeblach: centralnym, lokalnych i biznesowych konsekwentnej realizacji opracowanych i przyjętych już założeń programów oraz planów, dotyczących podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Efekty realizacji tych planów powinny być na bieżąco weryfikowane i korygowane.
 2. Celem zatrzymania spadku wzrostu wydobycia węglowodorów postuluje się przyspieszenie tempa poszukiwań złóż konwencjonalnych, jak również niekonwencjonalnych (tight gas). Wzrost krajowego wydobycia węglowodorów powinien być realizowany w oparciu o stabilny i uwzględniający wysoki poziom ryzyka poszukiwawczego i początkowych nakładów system podatkowy. Należy to uwzględnić w strategiach rozwoju Państwa, co wpływa na rozwój firm sektora naftowego, gazowniczego i rafineryjnego. Strategie te powinny również zarówno uwzględniać nowe technologie metod górniczych, jak i określać parametry urządzeń niezbędnych do eksploatacji.
 3. Za priorytetowe należy uznać tworzenie infrastruktury technicznej, technologicznej, prawnej i instytucjonalnej, wspomagającej szybkie odkrycie i udokumentowanie nowych złóż węglowodorów. W szczególności należy dążyć do szybkiego uproszczenia procedur regulacyjnych oraz przepisów prawa geologicznego, górniczego, środowiskowego, budowlanego i energetycznego wymaganych przy planowaniu i realizowaniu inwestycji związanych z poszukiwaniem, zagospodarowaniem złóż oraz przesyłem i dystrybucją węglowodorów.
 4. W polskich warunkach geologicznych możliwe jest zwiększenie stopnia sczerpania pierwotnych zasobów złóż węglowodorów pod warunkiem wdrażania metod wspomagających, tzw. metod wtórnych i trzecich. Dlatego niezbędnym jest, aby na złożach, które eksploatowane są dotychczas jedynie tradycyjnymi metodami wdrażać zaawansowane metody wydobywania ropy naftowej.
 5. Zważywszy na systematyczny wzrost konsumpcji gazu ziemnego w kraju, w polityce energetycznej państwa konieczne jest stwierdzenie strategiczne, że gaz ziemny i odnawialne źródła energii powinny znaleźć wysokie miejsce w krajowym „energy mix”, w sektorze energetycznym.
 6. Istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i otwarcia rynku jest dalsza rozbudowa krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego oraz połączenia go z systemami przesyłowymi krajów UE (w ramach integracji tych systemów i budowy korytarza północ-południe), jak również systematyczne powiększanie pojemności krajowych PMG. Należy dążyć do zrównoważonej rozbudowy tych systemów.
 7. Konkurencyjność rynkowa wymusza nie tylko konieczność systematycznej modernizacji technicznej i technologicznej przemysłu, ale przede wszystkim zatrudnianie coraz wyżej kwalifikowanych kadr i ciągłego uzupełniania ich wiedzy. Dobrze wykształcona kadra inżynieryjno-techniczna we wszystkich dziedzinach szeroko pojętego przemysłu naftowego, gazowniczego i rafineryjnego umożliwi likwidację opóźnienia technologicznego gospodarki kraju w stosunku do przodujących gospodarek Europy i świata. Konieczne jest jednak wspieranie kształcenia kadr na poziomie zawodowym, średnim technicznym i wyższym, jako podstawy ich rozwoju. Środki na cele szkoleniowe oraz innowacyjne prace badawczo-rozwojowe powinny zapewnić odpowiednie jednostki branżowe. Przedsiębiorstwa w sektorze energetyczno - paliwowym powinny być ukierunkowane na odbudowę zasobów kadrowych, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania młodych absolwentów szkół i uczelni.
 8. Należy kontynuować i przyśpieszyć rozwijanie rynku skroplonego i sprężonego gazu ziemnego w celu pregazyfikacji obszarów niezgazyfikowanych, ochrony środowiska oraz jako alternatywy zasilania odbiorców na czas przerw i ograniczeń w dostawie gazu przewodowego. Konieczne jest opracowanie standardów prawnych i technicznych dotyczących stacji i urządzeń tankowania CNG i LNG.
 9. W strategiach dla sektora rafineryjnego jako priorytetowe należy zaakcentować:

- jakość paliw, które w kontekście uwarunkowań ekologicznych muszą spełniać wymogi  norm europejskich;
- logistykę i dywersyfikację dostaw ropy naftowej;
- umocnienie polskiego sektora paliwowego na rynku europejskim, m.in. poprzez niezbędny eksport produktów;
- przygotowanie sektora na zachodzące zmiany na rynkach produktów naftowych.

 1. Za bezwzględnie konieczne w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego Polski należy uznać zintensyfikowanie selektywnej zbiórki i racjonalne wykorzystanie zużytych olejów smarowych, jako cennego surowca wtórnego do produkcji wysokiej klasy olejów bazowych, zastępującego ropę naftową, przy niższych kosztach produkcji i znacznie niższej emisji CO2, SO2, i NOx, w porównaniu do olejów bazowych wytwarzanych z ropy naftowej. Jest to alternatywne źródło powiększające posiadane własne zasoby ropy naftowej, mogące zostać wykorzystane w produkcji paliw.
 2. Za szkodliwe, zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki, należy uznać tolerowanie i dopuszczanie do spalania zużytych olejów smarowych, kwalifikowanych jako odpad niebezpieczny, jak również wydawanie pozwoleń na ich wywóz za granicę do wykorzystania jako wsad do innych instalacji niż krajowe. Jest to bezpowrotna utrata cennego, własnego surowca dla gospodarki krajowej.
 3. Zjazd apeluje do wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia o podjęcie skutecznych działań mających na celu dalszy rozwój zarówno nauki i techniki, jak również ich praktycznych zastosowań w przemyśle naftowym, gazowniczym i rafineryjnym.
 4. Uczestnicy XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG uważają za konieczną potrzebę konsultacji, szerszego uzasadniania i komunikowania wprowadzanych zmian organizacyjnych w jednostkach sektora naftowego i gazowniczego dla lepszego ich zrozumienia i ich efektywnego wdrażania przez kadrę zarządzającą i pracowników.

II. Postulaty w zakresie działalności Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 1. Mając na uwadze szereg niekorzystnych zjawisk, jakie wystąpiły w minionej kadencji w zakresie prawno-podatkowym, organizacyjnym i systemowym w Stowarzyszeniu, postuluje się podjęcie następujących działań dotyczących:

- nowelizacji statutu Stowarzyszenia;
- nowelizacji regulaminów;
- dostosowania organizacji do obowiązujących przepisów prawa;
- opracowanie jednolitych standardów rachunkowości i sprawozdawczości oraz obiegu dokumentów;
- zmiana trybu powoływania i pracy komisji, komitetów i rad;

 1. Należy wypracować metody szerokiego włączania młodego pokolenia w działalność statutową Stowarzyszenia i bardziej aktywnego kontynuowania działań, zmierzających do pozyskania i przygotowania następców spośród młodszych generacji oraz wspierania utalentowanej młodzieży na różnych etapach jej rozwoju zawodowego.
 2. Z sympatią i troską należy odnosić się do dzieci i młodzieży uczącej się i studiującej w szkołach im. Ignacego Łukasiewicza. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ukształtowana formuła Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza powinna być doskonalona, a ich efektem powinna być wymiana doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych, promocja przemysłu naftowego i gazowniczego, a także postaci patrona szkół i Stowarzyszenia.
 3. Należy rzetelnie dokumentować działalność Stowarzyszenia. Powinny być gromadzone materiały dokumentacyjne drukowane i fotograficzne. Dlatego konieczne jest zorganizowania centralnego i oddziałowych stowarzyszeniowych archiwów elektronicznych, dokumentujących działalność Stowarzyszenia na wszystkich szczeblach, w celu upamiętnienia ludzi i zdarzeń z historii SITPNiG oraz przemysłu naftowego i gazowniczego.
 4. Ważną dziedziną działalności SITPNiG powinno być wydawanie poradników, podręczników i innych książek fachowych, stanowiących ważną pomoc w pracy zawodowej inżynierów i techników. Potrzebne jest również wydawanie książek albumowych, historycznych, eksponujących zarówno historię polskiego i światowego przemysłu naftowego i gazowniczego, jak również jego perspektywy rozwojowe.
 5. Z dużą troską należy odnosić się do rozwoju Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, którego dobre funkcjonowanie powinno być sprawą honoru Stowarzyszenia. Szczególnym wyrazem troski o dalsze dobre funkcjonowanie tej unikalnej placówki kultury technicznej powinna być dbałość o zabezpieczenie środków na jej funkcjonowanie oraz merytoryczny nadzór nad kierunkami rozwoju. Walny Zjazd zwraca się do Fundatorów Fundacji Bóbrka tj. PGNiG S.A. i PKN – Orlen S.A. o dalsze zawieranie trzyletnich umów, co umożliwi dalszy stabilny rozwój i funkcjonowanie tego pięknego Muzeum. W tym zakresie leży również sprawa ochrony i opieki nad pomnikami i tablicami upamiętniającymi polskich naftowców i gazowników w kraju i za granicą. Sprawą "serca i pamięci" członków SITPNiG powinno być zaktywizowanie Funduszu im. Józefa Pietruszy.
 6. Mając na uwadze brak środków finansowych należy rozważyć dalsze utrzymywanie Nagrody imienia Ignacego Łukasiewicza.
 7. W centrum uwagi władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli powinna być współpraca z zakładami pracy, władzami spółek, przedsiębiorstw i koncernów, a także z władzami samorządowymi i państwowymi. Od poziomu tej współpracy może zależeć realizacja celów statutowych SITPNiG. Stowarzyszenie musi uważnie śledzić zmiany zachodzące w strukturze gospodarczej kraju i zasadach funkcjonowania przemysłu oraz czynnie w nich uczestniczyć.
 8. Przyszłość działalności SITPNiG uwarunkowana jest stopniem dostosowania celów, kierunków, form i metod działania Stowarzyszenia do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz potrzeb i determinacji działania członków. Należy podjąć działania w kierunku usprawnienia komunikacji wewnątrz Stowarzyszenia, umożliwiającej szybką i w miarę szeroką wymianę poglądów przy zastosowaniu nowoczesnych metod komunikacji.
 9.  Zarząd Główny powinien dążyć do:

-  większej aktywizacji organów doradczych;
- odnowienia i uaktywnienia kontaktów z firmami branży naftowo - gazowniczej i rafineryjnej, proponując współpracę opartą o możliwość organizowania tematycznych szkoleń dla pracowników różnego szczebla;
- nawiązania ściślejszych kontaktów z innymi organizacjami branżowymi, w tym w szczególności z Izbą Gospodarczą Gazownictwa oraz Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

 1. W trosce o poszanowanie języka polskiego, w aspekcie poprawności i komunikatywności tekstów technicznych w podręcznikach, vademecach, poradnikach, artykułach naukowych i popularno naukowych, dokumentacji technicznej, normach i przepisach, XXXIX WZD SITPNiG apeluje do wszystkich członków Stowarzyszenia, by ich język tę troskę odzwierciedlał. Jednocześnie Zjazd zobowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne SITPNiG, a szczególności redakcje czasopism i wydawnictw książkowych, do podjęcia działań hamujących postępującą degradację języka polskiego w piśmiennictwie zawodowym i stowarzyszeniowym.

Przewodniczący Prezydium
XXXIX WZD SITPNiG 

następny: II posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG Warszawa, 9 listopada 2016 r.

poprzedni: Nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT

« Wróć do kategorii

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry