Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 231 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Konkursy » Nagroda Im. Ignacego Łukasiewicza

Nagroda Im. Ignacego Łukasiewicza

Konkurs o Nagrodę im. Ignacego Łukasiewicza 2006

W 2006 r. przypadała 60 rocznica powstania Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Tradycyjnie w latach jubileuszowych Zarząd Główny ogłasza Konkurs o Nagrodę im. I. Łukasiewicza,
w którym wyróżniane są osiągnięcia o doniosłym znaczeniu poznawczym lub praktycznym z wszystkich dziedzin przemysłu naftowego i gazowniczego. W roku2006 na konkurs wpłynęło 13 następujących prac: 1.Badania silnika z zapłonem samoczynnym, zasilanego olejem napędowym z dodatkiem umożliwiającym ciągłą regenerację filtra spalin.
Autorzy: dr inż. Zbigniew Stępień, dr inż. Michał Krasodomski, dr Leszek Ziemiański. Godło – REGFIL; 2.Budowa modelu geologicznego złoża BMB uwzględniająca wyniki najnowszych badań. Konstrukcja modelu symulacyjnego złoża ropno-gazowego BMB.
Autorzy: Zespół pracowników Zakładu Symulacji Złóż Węglowodorów i Podziemnych Magazynów Gazu Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie pod kierunkiem dr Wiesława Szotta. Godło - MODEL SYMULACYJNY; 3.Modelowanie sejsmiczne – nowoczesnym sposobem weryfikacji hipotez geologicznych. Metodyka i przykłady zastosowań.
Autorzy: Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Robert Bartoń, Irena Irlik, Anna Leginowicz, Piotr Misiarz, Anna Półchłopek, Krystyna Żukowska, Krzysztof Żuławiński. Godło – YETI; 4.Bezpieczne i ekologiczne napełnianie gazem sieci i instalacji. Metoda próżniowa.
Autorzy: Tadeusz Podziemski, Jerzy Michalczyk, Henryk Bałut. Godło - TERMINAL GAZOWY; 5. Instalacja do testowania odwiertów o bardzo dużej wydajności oraz zawartości H2S w ropie.
Autorzy: Bogdan Maczuga, Romuald Radwan, Grzegorz Świtała, Janusz Wandzel, Piotr Zawartka. Godło – BARBOTAŻ; 6.Nowy cykl prospekcyjny – zaprojektowanie prac geofizycznych i wiertniczych oraz udokumentowanie złóż ropy naftowej i gazuziemnego w strefie Międzychód-Sieraków.
Autorzy: Zespół pod kierownictwem dr inż. Tadeusza Wolnowskiego w składzie:.mgr inż. Krzysztof Bednarczyk, Jan Budnowski, inż. Ludwik Cynarski, mgr inż. Mariusz Dziadkiewicz, mgr Krzysztof Jankowski, inż. Wojciech Kicman, mgr inż. Marek Koperski, mgr Leszek Kowalczak, dr inż. Krzysztof Kwolek, dr Michał Malaga, mgr inż. Sławomir Markiewicz, inż. Alina Mickholz, mgr Zbigniew Mikołajewski, mgr inż. Leszek Pikulski, mgr inż. Roman Piotrowski, mgr inż. Urszula Piotrowska, dr inż. Aleksander Protas, mgr inż. Aleksander Skalny, mgr inż. Bogumił Sikorski,mgr inż. Anna Solarska, Wiesława Sikorska- Piekut, mgr inż.Tomasz Solarski, mgr inż.Irena Szczawińska mgrinż.Piotr Ślemp, mgr inż. Małgorzata Wolnowska- Ślemp, mgr inż. Joachim Wysocki, mgr inż. Teresa Zawierucha, mgr inż. Jolanta Zielińska- Pikulska.Godło – SKARBIEC 7.Zastosowanie metody wgłębnej separacji i iniekcji wody w eksploatacji złóż węglowodorów.
Autorzy: dr hab. inż. Jerzy Stopa, prof. AGH, dr inż. Janusz Kośmider .
Godło - SEPARACJA WGŁĘBNA; 8.Likwidacja zanieczyszczeń ropopochodnych w odpadach wiertniczych i ściekach eksploatacyjnych.
Autorzy: dr inż. Teresa Steliga, mgr Piotr Jakubowicz. mgr inż. Dorota Kluk, mgr inż. Dariusz Bęben, dr Piotr Kapusta, mgr AnnaTurkiewicz. Godło - BIODEGRADACJA ROPOPOCHOD. 9.Metodyka badania migracji gazu przez zaczyn cementowy w czasie wiązania w warunkach otworopodobnych przy użyciuskonstruowanego w INiG aparatu.
Autorzy zespół pracowników Laboratorium Zaczynów Uszczelniających Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie pod kierunkieminż.ZenobiiKątnej. Godło – MIGRACJA 10. Produkcja kurków kulowych pełno przelotowych z korpusem tłoczonym, przeznaczonych do różnych mediów.
Autorzy: Janusz Neider, Jan Śliwa, Łukasz Idkowiak, Marek Brzuska. Bez godła 1;

11. Wprowadzenie na rynek nowoczesnego reduktora gazu z automatycznym otwieraniem zaworu odcinającego po zaniku gazu oraz filtracją gazu dolotowego
Autorzy: Janusz Neider, Anna Dziedzic, Jan Śliwa, Bogdan Pagieła, Sebastian Hansel, Eugeniusz Małaszkiewicz. Bez godła 2; 12. Analiza i ocena efektywności zabiegów stymulacyjnych wykonanych emulsjami kwasowymi na złożu BMB do października 2005.
Autorzy Piotr Kasza, Grzegorz Juszczęć, Marek Czupski, Elżbieta Biały.
Godło – STIMTECH 13. Analiza systemu transportu oraz ciągłości serii złożowej dla rejonu Lubiatów –Sowia Góra. Autorzy: dr hab. Piotr Such, dr inż. IrenaMatyasik, dr inż. Grzegorz Leśniak, mgr Barbara Darłak, mgr inż. Małgorzata Włodarczyk, mgr Anna Steczko, mgr inż. Tomasz Słoczyński,mgr Marek Zapała, mgr inż. Lidia Dudek, inż. Andrzej Szwagrzyk, inż. Urszula Jędrysek, Marta Kyś, Lesław Skalski. Godło - ALFA Zgodnie z Regulaminem Konkursu Nagrody im. I . Łukasiewicza oceny prac dokonał Komitet Nagrody w składzie:
prof. Józef Raczkowski – przewodniczący
prof. Stanisław Rychlicki – zastępca przewodniczącego
dr Zdzisław Herman – sekretarz
Członkowie: mgr inż. Tadeusz Kozimor, mgr inż.Andrzej Mikołajczak, mgr inż. Benedykt Oleksy, mgr inż. Leopold Sułkowski, mgr Tadeusz Szczerba, mgr Winicjusz Stanik.

Poszczególne prace zostały ocenione przez członków Komitetu w głosowaniu tajnym. W wyniku głosowania :

  • Nagrodę I stopnia uzyskała praca zespołowa „Nowy cykl prospekcyjny – zaprojektowanie prac geofizycznych i wiertniczych oraz udokumentowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w strefie Międzychód-Sieraków”. Godło - SKARBIEC;
  • DwieNagrody zespołowe II stopnia przyznano za prace:
    1. Zastosowanie metody wgłębnej separacji i iniekcji wody w eksploatacji złóż węglowodorów. Godło - SEPARACJA WGŁĘBNA;
    2. Likwidacja zanieczyszczeń ropopochodnych w odpadach wiertniczych i ściekach eksploatacyjnych. Godło BIODEGRADACJA ROPOPOCHODNYCH.

Werdykt Komitetu Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza zatwierdził Zarząd Główny w dniu 18.05.2006 r.

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry