Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 186 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Konkursy » Honorowa Szpada SITPNiG » 2010 - V edycja

V EDYCJA KONKURSO O "Honorową Szpadę SITPNiG" - 2010

Na posiedzeniach w dniu 15 grudnia 2010 r. i 14 stycznia 2011 r. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG w składzie:

  • dr inż. Stanisław  Szafran - kanclerz,  sekretarz generalny SITPNiG,
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - wicekanclerz,  wiceprezes SITPNiG d/s edukacji,
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet - wicekanclerz,  dziekan Wydziału WNiG,
  • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - wicekanclerz,  dziekan Wydziału GGiOŚ,
  • dr inż. Marzenna Chwastek - sekretarz,  prodziekan Wydziału GGiOŚ,
  • dr inż. Jan Ziaja - sekretarz,  prodziekan Wydziału WNiG,

rozstrzygnęła Konkurs o Honorową Szpadę SITPNiG ogłoszony dla absolwentów Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH oraz Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w roku 2010.
Spośród absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do Konkursu zostało nominowane 13 osób.

W wyniku postępowania konkursowego najlepszą absolwentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 2010 została

mgr inż. Paulina Czaban
uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG

PCzaban

Pani mgr inż. Paulina Czaban ukończyła studia na specjalności Geofizyka Środowiska  z ostateczną średnią ze wszystkich ocen, łącznie z oceną za pracę magisterską oraz egzamin dyplomowy, wynoszącą 4.94. Przez cały okres studiów otrzymywała stypendium naukowe. W roku akademickim 2008/2009 zdobyła Stypendium Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Laureatka wykazywała się aktywnością w życiu uczelni, działając w Kole Naukowym Geofizyków „Geofon”, uczestnicząc w organizowanych w jego ramach wyjazdach naukowych oraz organizując I Studenckie Warsztaty Geofizyczne EAGE „Geosfera”. Należała do międzynarodowego stowarzyszenia European Association of Geoscientists and Engineers (2008). Pani Paulina Czaban wzięła także udział  w programie „LLP Erasmus” i na ostatnim roku podjęła studia na Uniwersytecie Poczdamskim. Jednocześnie realizowała w GeoForschungsZentrum Potsdam temat swojej pracy magisterskiej pt. „Analysis of the 2008 Vogtland/NW Bohemia  swarm data on the basis of Epidemic Type Aftershock Sequence (ETAS) Model” , napisanej  w języku angielskim i obronionej w dniu 27 września 2010 r. Absolwentka miała również ustalony program studiów indywidualnych w roku akademickim 2007/2008, wygłosiła wówczas swój referat „Analiza hazardu sejsmicznego rejonu Istambułu na podstawie badań lokalnej aktywności sejsmicznej zachodniej części Turcji” podczas Studenckiej Sesji Naukowej „Barbórka” (2007).  Dane, na których się opierała w wystąpieniu, uzyskała podczas praktyki wakacyjnej w okresie wrzesień-październik 2007 w GeoForschungsZentrum Potsdam w sekcji  „Earthquake risk and early warning”, gdzie później przygotowywała pracę dyplomową. Ponadto została stypendystką DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), dzięki czemu odbyła miesięczny kurs języka niemieckiego w Fachhochschule Osnabrück  w sierpniu 2008 roku.
Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustaliła listę najlepszych absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 2010 i postanowiła wręczyć im dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów. Poszczególni nominowani absolwenci Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH ukończyli studia z następującymi lokatami:

Lp. Imię Nazwisko Kierunek Średnia ocen
1. Paulina Czaban Geofizyka Środowiska  4.94 
2. Agnieszka Grzymkowska Inżynieria Środowiska 4.91
3. Michał Rumanek Informatyka Stosowana 4.91
4. Agnieszka Kosowska Górnictwo i Geologia 4.91
5. Mateusz Twardowski Inżynieria Środowiska 4.85
6. Monika Wilk Górnictwo i Geologia 4.82
7. Magdalena Pawlik Ochrona Środowiska 4.76
8. Paulina Wawrzuta Górnictwo i Geologia 4.68
9. Inga Chyla Inżynieria Środowiska 4.67
10. Anna Kowal Górnictwo i Geologia 4.65
11. Wioleta Antonik Inżynieria Środowiska 4.46
12. Rafał Matuła Inżynieria Środowiska 4.42
13. Klaudia Czaja Górnictwo i Geologia 4.41

W wyniku postępowania konkursowego najlepszym absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu w roku 2010 został:

mgr inż. Tomasz Włodek
uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG

W__odek_Tomasz_2

Pan mgr inż. Tomasz Włodek urodził się 9 stycznia 1986 r. w Tarnowie. Ukończył  III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Tarnowie, i w 2005 r. rozpoczął studia na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie na kierunku Górnictwo i Geologia. Od początku studiów żywo zainteresowany szeroko pojętymi problemami inżynierii gazowniczej, stąd wybrał kierunek dyplomowania na specjalności Gazownictwo Ziemne. Przez trzy lata był starostą specjalności Gazownictwo Ziemne, organizując pracę grupy oraz aktywnie włączając się w życie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Od 2008 r. pełnił funkcję przewodniczącego Koła Naukowego „Nafta i Gaz”.  W tym okresie Koło prowadziło prężną działalność na różnych polach począwszy od aktywności na Studenckich Sesjach Naukowych Pionu Górniczego AGH po sympozja i konferencje, należy tutaj wspomnieć o XXX Sympozjum Nowoczesna Gospodarka i Administracja Publiczna organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gdzie wziął udział w studenckiej debacie na temat stosunków gazowych Polska – Unia Europejska – Rosja. Podjął ambitny i nowatorski na skalę krajową temat pracy dyplomowej pod kierunkiem prof. Stanisława Nagy, dotyczącej projektowania rurociągów do transportu dwutlenku węgla. Praktykę dyplomową odbył w Biurze Projektów i Studiów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA we Wrocławiu. Pracę dyplomową, która jest szerokim opracowaniem dotyczącym projektowania rurociągów wysokociśnieniowych do transportu CO2 obronił z wynikiem bardzo dobrym, a całe studia ukończył ze średnią 4,9. Postanowił rozwijać zainteresowania i realizować kolejne pomysły podejmując pracę na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu w Katedrze Inżynierii Gazowniczej.
Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustaliła listę najlepszych absolwentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w 2010 r. i postanowiła wręczyć im dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów.
W rankingu średnich ocen uzyskanych w czasie studiów 10 najlepszych absolwentów zajęło następujące lokaty:

Tabela

bez__tytu__Honorowa_szpada_SITPNiG

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry