Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 247 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Jak zostać członkiem SITPNiG?

Jak zostać członkiem SITPNiG?

Członkami SITPNiG mogą być osoby fizyczne i prawne Statut SITPNiG §11 pkt 1).
W SITPNiG wyróżnia się następujące grupy członków (Statut SITPNiG § 11 pkt 2):

  • zwyczajnych,
  • honorowych,
  • wspierających.

Członkowie zwyczajni

Członkami zwyczajnym SITPNiG mogą być (Statut SITPNiG § 12 pkt 1):

  1. osoby z wykształceniem co najmniej średnim, których czynności zawodowe związane są bezpośrednio lub pośrednio z przemysłem naftowym i gazowniczym,
  2. studenci publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, studiujący kierunki związane z przemysłem naftowym i gazowniczym,
  3. inne osoby, których działalność jest zgodna z celami SITPNiG lub osiągnięcia w dziedzinach naftowych i gazowniczych uzasadniają ich przyjęcie do SITPNiG.

Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd oddziału SITPNiG na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej przez dwóch członków zwyczajnych SITPNiG.

Kandydat na członka zwyczajnego SITPNiG składa:

  • pisemną deklarację członka zwyczajnego SITPNiG (do pobrania niżej);
  • ankietę członka zwyczajnegow celuzarejestrowania członka w bazie danych członków SITPNiG (do pobrania niżej).

­ Pobierz deklarację członka zwyczajnego (.doc) (.pdf)
Pobierz ankietę członka zwyczajnego (.doc) (.pdf)
Pobierz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (.doc) (.pdf)

Podpisaną deklarację wstąpienia do SITPNiG wraz z rekomendacjami 2 członków SITPNiGoraz ankietę należy złożyć w zarządzieoddziału SITPNiG lub w zarządzie koła zakładowego/klubu SITPNiG.
Adresy oddziałów Stowarzyszenia można znaleźć na portalu internetowym SITPNiG.
Zarząd oddziału SITPNiG po podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia wnosi do Zarządu Głównego SITPNiG o:

  • wystawienie legitymacji członka SITPNiG,
  • zarejestrowanie członka w bazie danych wg złożonej ankiety.

Legitymacja członka SITPNiG wraz z odznaką organizacyjną powinna być wręczana na zebraniu koła/klubu lub innej uroczystości stowarzyszeniowej.

Aktualna wysokość składki członka zwyczajnego,

zatwierdzona Uchwałą Zarządu Głónego nr 23/XXXIX/2017 z dn. 6 kwietnia 2017 r. wynosi :
- normalna - 15 zł
- ulgowa - 3 zł

składka ulgowa obowiązuje - emerytów, rencistów, studentów, nauczycieli szkół im. I. Łukasiewicza, bezrobotnych i odchodzących z pracy w ramach programu "dobrowolnych odeść".

Założenie koła/klubu

Do zorganizowania koła lub klubu SITPNiG wymagana jest inicjatywa conajmniej 10 członków SITPNiG (Statut SITPNiG §49 ust. 1);
Uprawomocnienie działalności koła/klubu wymaga złożenia przez grupę inicjatywną wniosku do Zarządu Oddziału SITPNiG, który je powołuje i rejestruje jego działalność (Statut SITPNiG § 49 ust. 2);

Członkowie wspierający

Członkami wspierającymi SITPNiG mogą być osoby prawne i fizyczne zainteresowane jego działalnością i wspierające je materialnie.
Członków wspierających przyjmuje zarząd główny na podstawie pisemnej deklaracji oraz uzgadnia zasady współpracy.

Pobierz deklarację członka wspierającego ­(.doc) (.pdf)­

Osoba prawna przyjęta na członka wspierającego działa w SITPNiG za pośrednictwem ustanowionego przez siebie przedstawiciela.
Wręczenie certyfikatu członk­a wspierającego SITPNiG dokonuje się na ważnych uroczystościach stowarzyszeniowych
Członkowie zwyczajni i wspierający należą do jednego z oddziałów SITPNiG.

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry